Category Archives: Gieo Hạt Bình An

Bài học “Quét rác dọn tâm” và tượng gốm Tăng quét rác

tượng gốm tăng quét lá

“Thế tôn nói bụi là muốn nói bụi ở bên ngoài hay bên trong? Mà bụi ở bên trong là gì? Đó là các phiền não, tham, sân, si, áo, mạn, nghi, tà kiến… Trừ sạch được các bụi dơ đó mới thật là khó, phi người kiên trì và đầy đủ Trí tuệ thì […]