Category Archives: Gieo Hạt Bình An

Các Điều Cần Lưu Ý Khi Lập Bàn Thờ Tại Gia – Gieo Hạt Bình An

Phật và Bồ Tát là những bậc giác ngộ tối cao do quá trình tu sửa thân mình, có lòng từ bi vô lượng. Do đóm để thể hiện lòng thành kính, bàn thờ Phật là nơi thanh tịnh, trang nghiêm nên phải đặt ở sảnh chính – giữa nhà, áp lưng vào tường vững […]